Kalendarium


1951 rok - powstała Zasadnicza Szkoła Metalowa z siedzibą w Nowej Hucie na os. Willowym, kształcąca w dwuetnim cyklu nauczania wykwalifikowanych robotników w specjalnościach: ślusarz maszynowy, ślusarz konstrukcji stalowych, formierz odlewnik, garowy na wielkim piecu, wytapiacz stalownik, kowal młotowy, tokarz frezer.

1954 XII - szkoła otrzymała nowy budynek na os. Szkolnym 26.
1954 -powstaje Ognisko ZNP w Nowej Hucie, które praktycznie zrzeszało wszystkich nauczycieli.


1955 rok - Zasadnicza
Szkoła Metalowa zmieniła nazwę naZasadniczą Szkołę Zawodową, która nadal kształciła uczniów w zawodach hutniczych i mechanicznych, a także w nowych specjalnościach elektrycznych. W 1956 powstała Orkiestra Szkolna.
1957 - powołana została Zasadnicza Szkoła Gospodarcza,
jako nowy wydział Zasadniczej Szkoły Zawodowej, nazywana często żartobliwie „szkołą dobrych żon”. W 1968 r. szkoła ta została przeniesiona do nowego budynku na os. Złotej Jesieni.1959
- otwarto 5-letnie Technikum Elektryczne dla Pracujących na podbudowie szkoły podstawowej, działające do 1968 r. , a także 3-letnią wieczorową Szkołę Mistrzów Elektrycznych, która funkcjonowała do 1963r.

1961 - uruchomiono 3-letnie Technikum Elektryczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży niepracującej, kształcące w specjalnościach: elektromechanik, elektrotechnika przemysłowa, maszyny i aparaty elektryczne.


1962 - dla absolwentów Szkoły Mistrzów Elektrycznych utworzono roczne Technikum Elektryczne- Wydział dla Pracujących, o specjalności elektroenergetyk, działające do 1964 r. Ponadto powołano dzienne Technikum Elektryczne 5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej, kształcące młodzież w specjalnościach: elektrotechnika przemysłowa, elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa, maszyny i aparaty elektryczne. Dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej otwarto 3-letnie Technikum Elektryczne dla Pracujących o specjalnościach: elektromechanik i elektrotechnika przemysłowa. Szkoła ta istniała do 1971 r. W tym samym roku Wydział mechaniczny i hutniczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej został przeniesiony do budynku przy Alei Lenina 37. Nasza szkoła stała się szkołą o profilu wyłącznie elektrycznym.


1963 - otwarto 4-letnie Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne o specjalności elektroenergetyka, które w 1977 r. zmieniło nazwę na Pedagogiczną Szkołę Techniczną. Szkoła ta kształciła nauczycieli praktycznej nauki zawodu.


1965 – 18 stycznia tego roku szkoła otrzymała nowy sztandar ufundowany przez załogę i dyrekcję przedsiębiorstwa Elektromontaż 2 w Krakowie.

1966 – powstał Szkolny Zespół Dramatyczny. Dynamicznie rozwijały się też inne formy działalności pozalekcyjnej m.in. orkiestra szkolna, chór, zespół baletowy, ZHP . Działały różne koła zainteresowań.

1967 w maju wbudowano akt erekcyjny pod budowę nowego skrzydła szkoły.

1968 ro
k – powstało Szkolne Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
1969 rok – oddano do użytku nowe skrzydło wraz z piękną salą gimnastyczną. Szkoła została zradiofonizowana.


1972 – 1 września decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Krakowie utworzono zbiorczy zakład szkolny pod nazwą: Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2, w skład którego wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Elektryczne 5-letnie na podbudowie programowej szkoły podstawowej, Technikum Elektryczne 3-letnie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej, Pedagogiczna Szkoła Techniczna 4-letnia na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, Technikum dla Pracujących 3-letnie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej, Technikum dla Przodujących Robotników umożliwiające uzyskanie średniego wykształcenia przez przodujących w zawodzie robotników, dając im podstawy do awansu społecznego. Technikum kształciło robotników do 1982 roku.

1973 rok – w ramach obchodów Roku Nauki Polskiej w naszej szkole odbyła się I Olimpiada Elektryczna, która z olimpiady międzyszkolnej z czasem przerodziła się w olimpiadę makroregionu południowo-wschodniego, a od połowy lat dziewięćdziesiątych jest olimpiadą ogólnopolską.
Również w tym roku Szczep harcerski „Proton”
otrzymał sztandar, który udekorowano Złotą Odznaką za pracę społeczną dla miasta Krakowa.
1974 - w szkole zorganizowano II Międzyszkolną Olimpiadę Elektryczną
1975 – Pedagogiczna Szkoła Techniczna zmieniła nazwę na Pedagogiczne Studium Techniczne. Ostatni absolwenci opuścili mury tej szkoły w 1995 roku.
1976 – powstała Szkolna Komenda OHP, która org
anizowała wakacyjne i śródroczne hufce pracy, umożliwiając tym samym aktywny wypoczynek i zatrudnienie młodzieży. Szkolna Komenda OHP była wielokrotnie wyróżniana i odznaczana. Otwarto pierwszy w kraju gabinet maszyn cyfrowych z komputerami serii „Odra”.
1977 – Zasadnicza Szkoła Zawodowa zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Elektryczną, kształcącą młodzież w specjalnościach: monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej, elektromonter, urządzenia elektroniczne.

1980 – powstało Szkolne Koło NSZZ „Solidarność”.
1982 – zlikwidowano 3-letnie Technikum Elektryczne dla Pracujących. Uczniowie klasy drugiej zostali przeniesieni do Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1. Oświaty i Wychowania otworzył w naszej szkole jedną klasę Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników w zawodzie
1985 – Zakład Doskonalenia Zawodowego im. Janusza Korczaka za zgodą Kuratorium „monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej”. Szkoła ta działała do czerwca 1990 roku.
1986 - zorganizowano obchody 35-lecia szkoły, któryc
h kulminacyjnym punktem była uroczysta akademia w Dniu Edukacji Narodowej. W ramach tych obchodów odbyła się w szkole X Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna.

1990 – rozpoczęto kolejny etap modernizacji bazy dydaktycznej szkoły. Powstały nowe pracownie i gabinety oraz gruntownie przebudowano warsztaty szkolne, co w następnych latach pozwoliło na realizację większości zajęć praktycznej nauki zawodu w szkole.
1991 – 1 września przy ZSE Nr 2 utworzono XXII Liceum Ogólnokształcące z klasą o profilu matematyczno-fizycznym z poszerzoną informatyką.

Otwarto także 2-letnie Pedagogiczne Studium Techniczne na podbudowie Technikum Elektrycznego, działające do czerwca 1993 roku.

W marc
u zorganizowano XV Olimpiadę Elektryczną i Elektroniczną.

W kościele na osiedlu Szklane Domy odbyła się uroczystość poświęcenia krzyży, które w procesji przeniesiono do szkoły i umieszczono w salach lekcyjnych.


1992 – utworzono klasę eksperymentalną w systemie „1+3+1”. Młodzież w pierwszym roku nauki realizowała program liceum ogólnokształcącego, a następnie dokonywała wyboru i kontynuowała naukę w liceum ogólnokształcącym albo w technikum elektrycznym. W obu typach szkół uczniowie po czwartej klasie zdawali maturę, a uczniowie technikum w klasie piątej dodatkowo egzamin z przygotowania zawodowego, po którym uzyskiwali tytuł technika elektronika. Ostatni absolwenci opuścili tę szkołę w czerwcu 1999 roku.
1993 – przy ZSE Nr 2 powstał ogólnopolski Ośrodek d/s. Modernizacji programów Kształcenia Zawodowego dla branży elektrycznej, elektronicznej i telekomunikacji. Nauczyciele naszej szkoły opracowali programy nauczania o strukturze modułowej, zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wdrażania w wybranych szkołach zawodowych.

1993 - wyjazd do Francji do Liceum im. Charlesa de Foucauld oraz do Bath w Anglii


1994 – XXII Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię gen. Bronisława Ducha. Sztandar dla liceum ufundowało Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”. W XXII Liceum Ogólnokształcącym wprowadzono klasę o profilu ogólnym.
1995 – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej otwarto 3-letnie Technikum Elektryczne dla Dorosłych w zawodzie technik elektryk, działające do 1999 roku. Uruchomiono 4-letnie Liceum Techniczne o profilu elektronicznym i elektryczno-energetycznym.
1997 – nawiązano współpracę z Klubem Honorowych Dawców Krwi. Młodzież naszej szkoły oddaje około 100 litrów krwi rocznie.
1998 – szkoła podjęła współpracę z Politechniką Krakowską. W ramach tej współpracy pracownicy naukowi i studenci PK odbywają praktyki pedagogiczne szkole, a abiturienci naszej szkoły zdają egzamin wstępny na uczelnię w ramach egzaminu dojrzałości.
1999 – otwarto roczną Policealną Szkołę dla absolwentów Liceum Technicznego. Słuchacze po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego uzyskują tytuł technika elektronika o specjalności automatyka elektroniczna.
Delegacja XXII Liceum Ogólnokształcącego z pocztem sztandarowym uczestniczyła w centralnych obchodach 55. rocznicy bitwy o Monte Cassino. W Warszawie członkowie delegacji byli świadkami odsłonięcia Pomnika Bitwy o Monte Cassino i zostali przyjęci przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Pałacu Prezydenckim.

2001 – uroczyste obchody 50-lecia szkoły. 20 października tego roku szkoła świętowała „Złoty Jubileusz”. W tym roku XXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Bronisława Ducha obchodziło też swoje10-lecie.


2002 – w związku z przeprowadzoną reformą oświaty, na mocy Uchwały Rady Miasta Krakowa od 1 września tego roku powołano nowe szkoły: 4-letnie Technikum Elektryczne Nr 8, 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7, 3-letnie VII Liceum Profilowane, 3-letnie XXII liceum Ogólnokształcące im. gen. Bronisława Ducha.
2004 – od 1 września, na mocy Uchwały Rady Miasta Krakowa powołano: Technikum Uzupełniające Nr 3 i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 7.
Odznaczenia szkoły

* Medal Komisji Edukacji Narodowej
* Złota Odznaka Za Pracę Społeczną Dla Miasta Krakowa
* Medal Tysiąclecia Państwa Polskiego
* Odznaka Budowniczego Huty im. Lenina
* Srebrna Odznaka Za Zasługi Dla Miasta Nowego Targu
* Medal za Zasługi W Rozwoju Sportu Szkolnego
* Złota Odznaka OHP

Opracowała B.Walczak-Ślusarczyk