Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych
w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2
w KRAKOWIE
na rok szkolny 2019/2020

Informacje wstępne

 • przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Elektrycznego Nr 8 imogą ubiegać się absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają podania – kwestionariusze, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 • Zasady przyjmowania dokumentów:

 • Kandydaci do klas pierwszych, których szkoły macierzyste nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej składają podania w terminie od dnia 25 kwietnia 2019 r. do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz.15.00, w sekretariacie uczniowskim szkoły, w godzinach od 10.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.
  Do podania należy, w terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r., dołączyć:: świadectwo ukończenia szkoły;
 • - zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
  - 2 aktualne fotografie podpisane na odwrocie (kandydaci do technikum i szkoły zawodowej)
  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie - do 19 lipca 2019r.
 • kandydaci będący pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą załączyć zaświadczenie o stwierdzonych dysfunkcjach,
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
 • Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są:
  oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych ponadgimnazjalnych:

  1. Za wyniki egzaminu gimnazjalnego (kompetencje) uczeń może uzyskać w sumie 100 punktów.
  2. Zajęcia edukacyjne na świadectwie gimnazjum, z których oceny są punktowane (według oddziałów):
  • technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik - język polski, język obcy, matematyka, zajęcia techniczne
  • technik informatyk – język polski, język obcy, matematyka, informatyka

  3. Za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia poświadczone zapisami na świadectwie lub odpowiednimi zaświadczeniami również 100 punktów, w tym:

  • za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych wymienionych w punkcie 2, można uzyskać maksymalnie 80 punktów;
  punkty za poszczególne oceny szkolne przyznawane będą w następujący sposób :

  celujący 18pkt
  bardzo dobry 17 pkt
  dobry 14 pkt
  dostateczny 8 pkt
  dopuszczający 2 pkt
  • za inne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz za inne formy aktywności społecznej, artystycznej, sportowej uczeń może uzyskać maksymalnie 20 punktów, w tym:
  max 7pkt za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
  3 pkt za aktywność na rzecz innych ludzi, wolontariat
  do 18 pkt za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie gimnazjalnym

  Szkolna komisja rekrutacyjna nie ustala minimalnego progu punktowego. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata oraz miejsce na liście wg liczby punktów.

  Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla ponadwojewódzkiego, wojewódzkiego i powiatowego są przyjmowani w trybie postępowania kwalifikacyjnego; skala osiągnięć x określona rozporządzeniem ilość punktów

  4. Sposób przyjmowania uczniów zwolnionych z przyczyn losowych: uczniowie z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą być przyjęci do szkoły pod warunkiem, że występująca u kandydata choroba lub dysfunkcja nie stanowi przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym typie szkoły

  5. Internat Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2: szkoła prowadzi rekrutację do internatu dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w Krakowie. Podania należy składać w internacie ZSE Nr 2, os. Szkolne 17. Tel. 12 644 23 13 - internat.elektryk2.krakow.pl

  6. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych technikum 5-letniego,  składają  podanie, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów oraz  stosowne do zawodu, zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie  w następujących terminach poprzedzających rekrutację:

   

  od 25 kwietnia 2019r. do 10 czerwca 2019r.  -  składanie przez kandydatów wniosków

   

  Rekrutację do technikum 5-letniego przeprowadza się w następujących terminach:

  a)   od  21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.  – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmioklasisty (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej)

  b)   28  czerwca 2019r. godz. 12;00 – podanie przez szkoły ponadpodstawowe wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

  c)   do 3 lipca 2019 r.  –  wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie.

  d)   do 9 lipca 2019r.potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie złożone zostały wcześniej)

  e)   10 lipca 2019r.   godz.12;00podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych,

  f)    do 22 sierpnia 2019r. -  rekrutacja uzupełniająca