Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży  elektryczno-elektronicznej (E)

Cele

Wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, powiązanie   oferty kształcenia z potrzebami rynku, poprawa wizerunku szkolnictwa  zawodowego. Projekt wspiera uczniów szkół ponadgimnazjalnych:  technikum  i ZSZ dla młodzieży. 

 Czas trwania

(od 2 stycznia 2017 do 31 czerwca  2020 rok szkolny 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020);

 

Działania w ramach projektu

  • kursy i szkolenia doskonalące umiejętności branżowe i interdyscyplinarne dla uczniów i nauczycieli, doradztwo zawodowe
  • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych oraz staże/praktyki u pracodawców w branżach: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A)

Kursy i staże w ramach CKZ  realizowane   w ZSEl Nr 2

Rekrutacja 

Rekrutacja  na kursy/staże wakacyjne, odbywa się w szkole. Przy zakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa w projekcie uwzględnia się następujące kryteria: średnią ocen, frekwencja, częstotliwość korzystania z form wsparcia,  rok nauki.  O zakwalifikowaniu decyduje komisja rekrutacyjna.

Dokumenty projektu:   

   pracownik:

Uczestnik

  ponadto, przy realizacji stażu:                                                                          

  - umowa na realizację stażu/praktyki  - zgoda rodzica w przypadku ucznia  niepełnoletniego                                                         
 - ramowy program stażu/praktyki  
 - dziennik stażu/praktyki    
- wniosek o przyznanie stypendium stażowego

Jeden uczeń może brać udział w kilku formach wsparcia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:

- regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział w minimum 80% godzin,

- wypełnienia ankiety końcowej (po zakończeniu poszczególnych form wsparcia),

- Nieobecność powyżej 20% godzin, może być podstawą odmowy wydania zaświadczenia / certyfikatu uczestnictwa. Usprawiedliwieniem nieobecności ucznia, są udokumentowane zaświadczeniem lekarskim – choroba  i ewentualnie innymi dokumentami - wypadek losowy.

- Po zakończeniu stażu/kursu, uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie/certyfikat .                     - W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia, zostanie ona wykluczona z udziału w  projekcie oraz nie będzie brana pod uwagę w kolejnych działaniach.

Uczeń korzystający z niektórych form wsparcia ma zapewnione materiały dydaktyczne. Stają się one własnością uczestnika z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach lub skreślenia z listy uczestników, uczeń jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów 

Proponowane kursy ( grupy 10 osobowe)

  1. Montaż domowej instalacji elektrycznej kontroli dostępu i zabezpieczeń (30 godz.) - 2 grupy w 2017/2018 (zaświadczenie)
  2. Montaż układów elektronicznych na obwodach drukowanych (30 godz.)- po 2 grupy roczniew latach 2017-2019 ( zaświadczenie)
  3. Instalacje sterowania, automatyki mieszkaniowej i przemysłowej (45 godz.) - 3 grupy 2017/18, 2 grupy 2018/19, 1 grupa 2019/20 ( certyfikat, uprawnienia SEP)
  4. Tworzenie sklepów internetowych przy pomocy oprogramowania Magento (30 godz.)- 3 grupy w  2 semestrze 2017/18 i 2018/19 ( certyfikat)
  5. Środowisko power Shell jako narzędzia automatyzacji zadań administracyjnych w systemie Windows (30 godz.) - po 1 grupie w  każdym roku szkolnym 2017-20 ( certyfikat)
  6. Kurs kwalifikacyjny do 1kV w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń ( 45 godz.)- 3 grupy w II semestrze 2017/18, 2 grupy w I semestrze 2018/19, 3 grupy w II semestrze  2018/19, 2 grupy w roku szkolnym 2019/20 ( uprawnienia SEP)

staże wakacyjne u pracodawców - 15 osób w każdym roku szkolnym  w latach 2017/2020 ( certyfikat)